REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANCERPOL

Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.pancerpol.com.pl prowadzony jest przez spółkę: PANCERPOL sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530), ul.Szałasowizna 22; telefon: 32/261-04-15 fax: 32/261-04-15, KRS: 0000323019; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach; NIP: 643-166-66-98; Regon: 278246820.

 

I. DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

– Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

– Sprzedawca – PANCERPOL sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [KRS: 0000323019; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach; NIP: 643-166-66-98; Regon: 278246820];

– Nabywca – osoba fizyczna (w szczególności Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej polegającej na nabyciu Towaru;

– Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

– Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą, a Nabywcą;

– Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;

– Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.pancerpol.com.pl;

– Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Sprzedawcą, a Nabywcą;

– Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);

– adres poczty elektronicznej – sekretariat@pancerpol.com.pl;

– adres siedziby Sprzedawcy – Dąbrowa Górnicza (42-530), ul.Szałasowizna 22;

– adres korespondencyjny Sprzedawcy – Dąbrowa Górnicza (42-530), ul.Szałasowizna 22.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

III. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Nabywca może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.10.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego zgodnie z wybranym przez Nabywcę sposobem płatności i dostawy.
 4. Sprzedawca dopuszcza możliwość czasowego ograniczenia dostępności Sklepu internetowego w przypadku:

1) planowanych przerw w jego funkcjonowaniu związanych z konserwacją, modernizacją czy konfiguracją urządzeń informatycznych, sieci teleinformatycznej czy aktualizacją oprogramowania itp. (informacja o planowanych przerwach będzie udostępniana z wyprzedzeniem na stronie Sklepu internetowego),

2) nieplanowanych przerw w jego funkcjonowaniu związanych z awariami urządzeń informatycznych, awariami sieci teleinformatycznej, brakiem zasilania itp.

1. Zamówienia mogą być składane za pomocą następujących metod:

– przez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego,

– za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej,

– telefonicznie,

– faksowo.

 1. Zamówienie podlega sprawdzeniu przez personel Sklepu internetowego. W razie wątpliwości co do jego treści personel Sklepu internetowego uprawniony jest do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z Nabywcą w celu ich wyjaśnienia.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość przejściowego braku dostępności określonego Towaru; Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub telefonicznie o braku dostępności określonego w zamówieniu Towaru i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Nabywca nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z tych Towarów, których brak wydłuża czas realizacji zamówienia.
 3. W przypadku każdego zamówienia Nabywca niezwłocznie po jego złożeniu potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na odpowiedni link zawarty w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę na wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia adres e-mail.
 4. W przypadku, gdy Nabywcą jest Konsument, Sprzedawca potwierdza otrzymanie (skuteczne złożenie) zamówienia wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia następuje poprzez przesłanie Konsumentowi wiadomości e-mail (art.12 ust.1 Ustawy o prawach konsumenta). Z chwilą otrzymania przez Konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. W przypadku gdy Nabywca jest płatnikiem podatku VAT należy w formularzu zamówienia podać numer NIP oraz inne dane niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

 

IV. CENA SPRZEDAŻY

 1. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki (cena brutto).
 2. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Nabywca jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Nabywcę woli związania się Umową sprzedaży.
 3. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest ceną detaliczną dla Nabywcy detalicznego; ceny hurtowe widoczne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników Sklepu internetowego posiadających nadany przez Sprzedawcę status odbiorcy hurtowego z tym, że Konsument jest zawsze Nabywcą detalicznym.

 

V. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

 1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za Towar:

– bezgotówkowa przelewem

– elektroniczna przez system płatności Przelewy24 – online

– gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)

 1. Zapłaty bezgotówkowej przelewem należy dokonać na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu internetowego w zakładce: „Sposoby płatności”.
 2. W przypadku zadeklarowania przez Nabywcę płatności w formie: „PŁATNOŚĆ PRZELEWEM” Towar wysyłany będzie po zaksięgowaniu zapłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

VI. TERMINY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

 1. W przypadku wyboru formy płatności „PŁATNOŚĆ PRZELEWEM”, Nabywca jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia (pkt.III.8 Regulaminu). W przypadku Konsumenta termin ten biegnie od zawarcia Umowy sprzedaży (pkt.III.9 Regulaminu).
 2. W przypadku „PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk doręczyciela.

 

VII. DOSTAWA TOWARU

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników (przesyłki kurierskie): DPD, K-EX albo w formie „ODBIÓR OSOBISTY”.
 2. Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Sklep nie oferuje wysyłki Towarów za granicę).
 4. W przypadku wybrania przewoźnika (przesyłka kurierska) dostawa Towaru odbywa się średnio w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.
 5. Dostawa Towaru do Nabywcy jest odpłatna.
 6. Koszty dostawy Towaru są następujące:

– 23,00 złote – przesyłka kurierska (paczka do 30 kg) przy płatności: „PŁATNOŚĆ PRZELEWEM”;

– 29,00 złote – przesyłka kurierska (paczka do 30 kg) przy płatności: „PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM” lub „PŁATNOŚĆ PRZELEWY24 – ONLINE”;

Jeżeli waga przesyłki (paczki) przekroczy 30kg wówczas Nabywca ponosi opłatę w wysokości 23,00 złote za każde rozpoczęte kolejne 30 kg wagi przesyłki (paczki) paczki.

 1. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży: fakturę VAT bądź paragon w zależności od wybory Nabywcy.
 2. W przypadku wybrania sposobu dostawy w formie: „ODBIÓR OSOBISTY”, Towar można odebrać w siedzibie Sprzedawcy w Dąbrowie Górniczej (42-530), ul.Szałasowizna 22, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Przy odbiorze osobistym Nabywca nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Nabywcy (w tym Konsumenta) oraz prawa i obowiązki Nabywcy z tytułu rękojmi za wadyokreśla Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Nabywcy Towar bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:

– pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy;

– osobiście pod adresem siedziby Sprzedawcy.

 1. Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko / nazwę Nabywcy,

– nazwę Towaru, datę zakupu, nr paragonu / faktury,

– datę wystąpienia wady,

– rodzaj i opis stwierdzonej wady,

– żądanie Nabywcy związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Nabywcy.
 2. Jeżeli Nabywca będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Sprzedawcy. Przed wysyłką Towaru Kupujący powinien uzgodnić ze Sprzedawcą czas i miejsce odebrania przesyłki od Kupującego przez Sprzedawcę lub osobę przez niego wskazaną albo uzgodnić udostępnienie Towaru Sprzedawcy w miejscy, w którym on się znajduje.
 4. Podstawą roszczeń Kupującego z tytułu rękojmi za wady jest udokumentowanie zakupu u Sprzedawcy poprzez dowód zakupu (paragon lub faktura VAT wystawiona na Kupującego).
 5. Nie stanowi wady fizycznej niezgodność Towaru z Umową sprzedaży polegająca na uszkodzeniach mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania Towaru, tj. używania go niezgodnie z instrukcją obsługi Sprzedawcy jak również niezgodność Towaru z Umową sprzedaży wynikająca z dokonanych przez Kupującego lub inne osoby przeróbek Towaru lub innych nieuprawnionych ingerencji w Towar.

 

IX. GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Jeżeli Towar objęty jest udzieloną przez producenta gwarancją jakości, warunki gwarancji oraz sposób wykonywania przez Kupującego uprawnień z niej wynikających określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca wydaje Nabywcy wraz z Towarem.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, jakie wynikają z przepisów prawa o rękojmi za wady.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.8 oraz pkt.11 Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć wyłącznie w formie pisemnej w następujący sposób:

– przesyłając listem poleconym/przesyłką kurierską na adres korespondencyjny Sprzedawcy;

– składając osobiście pod adresem siedziby Sprzedawcy.

 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 7. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy.
 8. Towar – sprawny i nieuszkodzony, powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (urządzenie + wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje, gwarancja) oraz dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon).
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
 2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 4. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. Sprzedawca informuje Nabywców o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Nabywcy, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
 4. Do Zamówień przyjętych do realizacji zastosowanie znajduje Regulamin w brzmieniu aktualny w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia (pkt III.8 i III.9 Regulaminu).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 lutego 2015 r.

 

 

Wzór odstąpienia od umowy